POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I. DEFINICJE

 1. Administrator – oznacza Raven Sport Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 23/10, 30-701 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000515681, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Sklepu.
 3. Sklep – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Sklep internetowy, działający w domenie: www.e-moko.pl.
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach sklepu jest Raven Sport Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 23/10, 31-701 Kraków.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie na nr: 666 734 557.
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże część z nich jest niezbędna do złożenia i realizacji zamówienia.
 5. Podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych wyłącznie w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody przez Użytkownika.
 6. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1).    

III. ZAKRES PRZETWARZANIA ORAZ JEGO CELE

 1. Administrator przetwarza dane Użytkowników w następujących kategoriach:
  1. pozyskane w ramach przeglądania Sklepu,
  2. podane w celu realizacji zamówienia,
  3. podane w celu realizacji procesu reklamacyjnego,
  4. podane w ramach usługi newslettera,
  5. podane w związku z profilami Administratora na portalach społecznościowych.
 2. W ramach korzystania ze Sklepu Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. realizowania i wykonania zawartej umowy, a także zapewnienie obsługi ewentualnego procesu reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
  2. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym z zakresu podatkowego i rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania jest obowiązek prawny;
  3. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw;
  4. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
  5. w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora i podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz zgoda Użytkownika.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.  

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkowników innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
 2. Dane użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora, w szczególności pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  2. podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  3. innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, np. do zakończenia świadczenia na rzecz Użytkownika usługi newslettera, wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 2. Po wskazanym w ust. 1 okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.  

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo uzyskania kopii danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania celem usunięcia niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz ich uzupełnienia i aktualizacji, jeśli są niekompletne lub uległy modyfikacji;
  4. prawo do usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
 3. Wniosek dotyczący przetwarzanych danych osobowych powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek,
  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie,
  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 4. Każdemu Użytkownikowi, który rozpoczął proces składania zamówienia przysługuje prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080  

VII. PROFILOWANIE

 1. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do zainteresowań.
 2. Podane przez Użytkownika dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

VIII. ZABEZPIECZENIA

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych danych osobowych i zabezpieczenia tych danych przed dostępem do nich osób trzecich.
 2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 4. Nasze oprogramowanie, które oparte jest na standardzie Secure Socket Layer (SSL), które koduje podczas zamówienia dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, dane bankowe i numer karty kredytowej. Szyfr SSL jest obsługiwany przez większość przeglądarek. Państwa dane są przekazywane na nasz serwer w postaci kodu nieczytelnego dla osób trzecich.
 5. Wszyscy pracownicy Administratora zobowiązali się do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.  

IX. NEWSLETTER

 1. W przypadku, gdy Użytkownik Sklepu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin Subskrypcji.
 2. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 3. Dane gromadzone w powyższy sposób nie będą udostępniane firmom ani osobom trzecim, zbierane są wyłącznie w celu zawarcia ewentualnej umowy kupna – sprzedaży. Każdemu Użytkownikowi, który dokonał zapisu do newslettera w Sklepie przysługuje prawo do żądania skreślenia z listy mailingowej oraz usunięcia danych osobowych poprzez kliknięcie w link rozsyłany w każdym newsletterze lub bezpośredni kontakt z Administratorem.    

X. PLIKI COOKIE

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) zapisywane są niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu, tzw. pliki cookie.
 2. Sklep wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie:
  1. pliki sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki,
  2. pliki stałe – pliki, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki wskazane w ust. 1 są wykorzystywane przez nas:
  1. W celach związanych z funkcjonowaniem i personalizacją Sklepu, np. zapamiętują one zawartość koszyka po wygaśnięciu sesji,
  2. w celach związanych z zabezpieczeniem transakcji,
  3. w celach statystycznych – Sklep korzysta z narzędzi Google służących do badania zachowań użytkowników witryny,
  4. celach reklamowych – Sklep wykorzystuje pliki cookies do prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,
  5.  w celach społecznościowych – pliki cookie umożliwiają integrację serwisów społecznościowych ze Sklepem.
 4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.
 5. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę cookies dla Sklepu albo dla wszystkich witryn przeglądanych za pomocą danej przeglądarki:
 6. Każdy model telefonu i tablet może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego w przypadku przeglądania strony na urządzeniach mobilnych zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.  

XI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do serwisu oraz wszelkie publikowane na stronie www.e-moko.pl materiały i treści, grafiki, pliki wszelkich kategorii, a także zdjęcia produktów oferowanych do sprzedaży stanowią własność Administratora oraz pozostałych odpowiednich podmiotów (osób fizycznych, instytucji i podmiotów gospodarczych) współpracujących z Administratorem i są chronione prawami autorskimi oraz wszelkimi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 2. Materiały, treści i zdjęcia obiektów oraz pozostałych produktów znajdujące się w Sklepie objęte są zakazem ich kopiowania w celach komercyjnych, dalszego ich rozpowszechniania, modyfikowania lub umieszczania na jakichkolwiek innych stronach internetowych.  

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz wszelkie inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego weryfikowania i w razie potrzeby aktualizowania Polityki prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

© Raven Sport Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.