REGULAMIN SKLEPU Tools4Action 

I. INFORMACJA O FIRMIE

Sklep Tools4Action.com prowadzony jest przez firmę Raven Sport Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zabłocie 23/10 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000953470, NIP 945-20-39-904, REGON 120082083, zwaną dalej Raven Sport Sp. z o.o. .

e-mail: [email protected] 

nr telefonu: 666 734 557

II. CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie Tools4Action są wyrażone w złotych polskich (PLN).

III. ZAMÓWIENIA

1. Sklep Tools4Action prowadzony przez Raven Sport Sp. z o.o.  umożliwia Klientom:

 • składanie zamówień (ofert zakupu) i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie Tools4Action

2. Sklep Tools4Action przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.Tools4Action.com. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
3. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 3 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

IV. DOSTAWA

1. Towar zamówiony w sklepie Tools4Action dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 • doręczenie 
W 99% zamówień zostaje doręczonych do 24h* (od momentu złożenia zamówienia, nie licząc weekendów oraz dni wolnych od pracy) 

3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Raven Sport Sp. z o.o.  wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Raven Sport Sp. z o.o. ).
4. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Raven Sport Sp. z o.o.  zaleca sporządzić protokół szkodowy.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

1. Przed wydaniem towaru klientowi:

 • Przelewem na rachunek bankowy Raven Sport Sp. z o.o. 
 • Kartą kredytową
 • Kartą debetową

2. W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

3. Raven Sport Sp. z o.o.  może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Raven Sport Sp. z o.o.  jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

4. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

VI. ZWROT TOWARU

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiej samej formy płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
a w przypadku niewystarczającego salda, zwrot zostanie zlecony tradycyjnym przelewem bankowym na podany numer konta.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Raven Spółka Jawna nie stosuje polityki towarów zastępczych.

VII. GWARANACJA JAKOŚCI

1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Raven Spółka Jawna.

2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Raven Sport Sp. z o.o. , z siedzibą i adresem przy ulicy ulicy Zabłocie 23/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000953470, NIP 945-20-39-904, REGON 120082083., a Klientami.

3. Raven Sport Sp. z o.o.  udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji w przypadku zakupu przez klienta indywidualnego wynosi 24 miesiące od daty zakupu, w przypadku firm 12 miesięcy od daty zakupu.

4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski

5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Raven Sport Sp. z o.o. ; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Raven Sport Sp. z o.o.  i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Raven Sport Sp. z o.o.  i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Raven Sport Sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Raven Sport Sp. z o.o.  rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na własny koszt.

8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Raven Sport Sp. z o.o.  stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały uszkodzone mechanicznie lub zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Raven Sport Sp. z o.o.  poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Raven Sport Sp. z o.o.  kosztów.

9. Raven Sport Sp. z o.o.  nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Raven Sport Sp. z o.o.  w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

13. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14. Raven Rafał Ziobro Adam Zych Spółka Jawna – Dział Reklamacji

VIII. SERWIS

Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Raven Sport Sp. z o.o.  – Dział Reklamacji

ul. Ujastek 11

31-752 Kraków

Kliknij aby pobrać formularz.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kontaktach z klientem, Raven Sport Sp. z o.o.  korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).
2. Raven Sport Sp. z o.o.  ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Raven Sport Sp. z o.o.  ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. Raven Sport Sp. z o.o.  informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8. Korzystanie ze Sklepu e-moko.pl przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

9. Regulamin Sklepu Internetowego Raven Sport Sp. z o.o.  nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

* Regulamin obowiązuje od 01.02.2021

** Akceptacja poniższego regulaminu jest jednoznaczna z akceptacją polityki prywatności sklepu

© Raven Sport Sp. z o.o. All right reserved.